Mentoring

Indywidualny mentoring to najbardziej skuteczna metoda rozwijania umiejętności i zdobywania wiedzy przez kadrę zarządzającą i pracowników-specjalistów.

Mentor dostosowuje zakres tematyczny spotkań do potrzeb krótko- i długoterminowych mentee. W trakcie spotkań, mentor posługuje się metodą case study, zadaniami o charakterze symulacji, analizą krytyczną, a także elementami projektowania procesów.

Mentoring managerski

Podczas pierwszego spotkania mentor przeprowadza ustrukturyzowany wywiad, pomagający zebrać informacje o planach i celach zawodowych oraz potrzebach mentee, tak aby zaplanować liczbę sesji, zawartość merytoryczną i przygotować materiały.

Podczas kolejnych sesji, zarówno mentor, jak i mentee, mogą wprowadzać modyfikacje do tematyki spotkań, na przykład wtedy, gdy pojawiają się pilne i ważne dla mentee kwestie bieżące, wymagające omówienia i/lub zaplanowania konkretnych działań.

Jeśli istnieje taka potrzeba, mentor może zasugerować przeprowadzenie testu talentów Gallupa. Mentor przedstawia na piśmie analizę wyników testu i omawia go z mentee.

Na zakończenie programu mentoringowego mentee ocenia wartość mentoringu, a także samego mentora. Poniżej znajduje się lista przykładowych tematów sesji mentoringowych.

(każdy uczestnik programu mentoringowego wybiera tematy, które są dla niego najważniejsze i najbardziej interesujące, oczywiście może też zaproponować tematy spoza tej listy)

Zarządzanie zespołem:

 • sytuacje konfliktowe i trudne w zespole - angażowanie się w rozwiązywanie konfliktu, zapobieganie sytuacjom konfliktogennym, angażowanie mediatorów
 • dobre praktyki w planowaniu i prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami
 • zasady przekazywanie informacji zwrotnej
 • przeprowadzanie ocen pracowniczych - dodatkowe cele stawiane w procesie oceniania
 • dobre praktyki planowania i prowadzenia odpraw, zebrań
 • metody aktywizowania i motywowania zespołu
 • sposoby pozafinansowego nagradzania i doceniania pracowników

  Procesy organizacyjne:

 • planowanie i prowadzenie procesu rekrutacji - usprawnienie procesu wstępnej selekcji, ocena bazująca na sprawdzaniu umiejętności i praktycznych zastosowaniach wiedzy
 • proces wprowadzania nowego pracownika (onboarding) - przebieg, etapy, podział ról w zespole
 • zwalnianie - przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy separacyjnej
 • problemy z przepływem informacji między zespołami/komórkami; tryb komunikowania podejmowanych decyzji,
 • wprowadzanie elementów samouczącej się organizacji - szkolenia kaskadowe, coaching i mentoring wewnętrzny, zarządzanie talentami
 • dobre praktyki w zarządzaniu zmianą, kryzysem, sytuacją trudną
 • relacje z klientami

  Organizowania pracy i umiejętności osobiste:

 • sposoby ustalania i wyznaczania priorytetów
 • elementy zarządzania projektami - zdefiniowanie zakresu projektu, przygotowanie przebiegu, tworzenie list kontrolnych (checklists)
 • przygotowywanie do wystąpień i prezentacji publicznych
 • relacje z przełożonymi i podwładnymi
 • zarządzanie emocjami
 • radzenie sobie ze stresem

  Mentoring realizowany jest w trybie indywidualnym (1:1) w formie cotygodniowych spotkań, trwających po 90 minut. Kalendarz spotkań jest ustalany na początku projektu mentoringowego. Zwykle mentee potrzebuje od 4 do 7 sesji.

  * * *

  Bardzo się cieszę, że wybrałem pracę z Żanetą, a nie otwarte szkolenie. Jej indywidualne podejście jest nie do przecenienia. Przez to właśnie, że jest indywidualne i dostosowane do potrzeb. Nie tylko merytorycznie, ale też -- na przykład -- tempem działania, terminami, metodą. Praca z Żanetą była też dla mnie źródłem inspiracji nowych pomysłów, które mam zamiar wkrótce wdrażać.

  Sylwester, Bank X, Quality Assurance, Project Manager